Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye

Itt megtalálsz minden olyan írást, (ezoterikus, szellemtani, angyalokkal kapcsolatos) amit sokan elutasítanak, mert nem hisznek benne. " De kérlek gondolkozz és higgy!" A szeretet örök, kifogyhatatlan. "Aki hisz, el nem vész."
A maják 7 titkos jóslata

 

Azt hiszem, hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévõ jövõ leírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen tudott katolikus világunkban a Szûzanyánknak a kinyilatkoztatásairól is de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett próféziákat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmaz, egy ciklusnak a végét, mely csak a maya kulturában maradt fenn õsi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri (Galaktikai) Ismeretek alapján.

Elvesztek a babilóniai káldeusok ismeretének az adatai. Elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papirend, így lesz újból a mondai férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papirend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!

Az elsõ maya prófézia elsõ sorai nekünk magyaroknak is szól, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papirendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása! Hatalmas feladat kevés idõvel!

  Nem csevegni, nem félni kell a jövõtõl, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelõtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította!

Elménkben kell felépíteni ennek az utolsó Civilizációnknak a KOZMIKUS PIRAMISÁT minden színbólumával, magyarázattal és ismertetni a nagyvilággal!

Az eddigi ismeretek alapján tudjuk, hogy a Maya Kalendárium 2012, december 22.-ére jelzi a nagy NAPRENDSZER ÉV útolsó ciklusának végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen ciklusokról van szó és ahogy egy ciklus befejezõdik, úgy születik meg egy újabb.  De a 2012-es cilkus változás különbözik a többitõl, mivel ekkor fog befejezõdni a Napredszer Nagy Éve is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak sem az évek számításának mivel újra kezdõdik el egy NAGY ÉV az újabb 5125 éves ciklussal, (azaz a mayák pontos számolása szerint5184 évvel! Öt ciklust jelölnek. 5 x 5184 = 25.920 Nem lesz vége a földi életnek!

A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison, Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol a dátum az i.e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az utolsó civilizáció idejét, de a különbözõ civilizációknak  különbözõ ideje volt a valóságban attól függõen, hogy milyen erõvel hatott rájuk a HUNAPKU ereje.  / Az interneten a Galaxis közepe szó szerint HUNKAPU -nak van jelölve !!! ez lehet itt csak elirás? ! A.E.J. /  

A mayák egyetemes nyelve a matematika volt volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthetõ, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetõk a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Maya papjaikat már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltûntek a i.u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk.

Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerû gondolkodású emberek voltak. Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a ciklusokat, hiszen ciklusokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerõ, a villamos-delejes (elektromagnétikus) erõnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták elõre a földrengéseket ahol újból ezek az erõk hatnak egymásra és sugározzák az erõnyüket a Földanyára.

A magyarázataikat megismerve erõsödik meg bennünk az a vágy, hogy népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból más népeknek az õsi titkos tudományát! Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi papirendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az idõ nemcsak a tudomány, nyelv és hit újbóli fejlõdésére, hanem ezzel együtt egy új Civilizáció ajtaja fog elõttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetõkre van szüksége.A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölõk bilincsbe verõ láncait.

 

AZ ELSÔ PRÓFÉCIA

 

pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek!  Felhívás a közel jövõ tragédiáira, melyek már többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettõl félõk lelkébe, hogy mindez könnyíthetõ legyen a nagytudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudják segíteni a népeket, az emberìséget.

Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melybõl sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, (ez az elôadás innen is látszik, hogy 2005-ben hangzott el Bp-en) Nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis beszélgetésünk is hozzásegít az õsi nagy magyar galaktikai tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és fõleg ahhoz, hogy mindezek elõtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a misztikus meséktõl melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az õsi papirendek galaktikai ismereteit. Megismerni a vallásunknak, a vallásoknak fizikai okát, megismerni a Teremtést.

 

1999. augusztus 11.

Igen emlékezetes dátum vol a Napnak eklipszével és csillaghullással.Ekkor lépett az emberiség a spirituális meditáció idõszakába!  Valójában ekkor értük el azt az idõt, amikor a jelenlegi hátramaradt civilizáció éveibõl az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejezõdött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése.

Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát.

Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk.

Ezzel a dátummal kezdõdik el az elsõ Prófézia, ezen a napon lett a Földünk KOZMIKUS KERESZTJE  a napfogyatkozás következtében, mely egyben megjelölte ,  a 2012-es próféziai dátum utolsó 13 évét.

 

Ezen az éjjelen az erõs holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserû szelei fújtak. IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között.

Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. E-elektromagnétikus ereje gyengült, melynek kritikus hatása lett és lesz a föld minden lakójára!

Mindezt a mayák egy igen egyszerû mondattal fejezték ki: Az emberek megbolondulnak! És láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni az orientációs ösztöneiket, sõt ebben az idõben hallhattunk elõször a repülõgépek kézi mûködtetésérõl, mivel a mûszerei nem mûködtek jól. Mindez az eletromagnétikus erõk csökkenése miatt van! A nap kevesebb erõnyt kap a Hunapkutól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb energiához jutunk a Napból. Egyszerüen felbomlott a Galaxisunk energiaegyensúlya.     

Ez a Proféziák fizikai kezdete, az ok és maga a Profézia ennek a következményét írja le.

A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi pólus fogja a napkeltét mutatni és a déli pólus a nyugatot.

Igen, tehát a következõ 7 év nem lesz könnyû az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az õsi papirend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és fõleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét IGEN, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építõ (pozitív) erõnyét használva!

Igazi lelkivezetõkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a KOZMIKUS HAJNALBA nem lesz a földön többé gyûlölet, becsapás, hamisság, bûn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része! / Erröl van szó a perui Menyei proféciákban is ! - James Redfield irta - AEJ /

 

 

 

 

A MÁSODIK PRÓFÉZIA

 

az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a kozmikus erõk változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség fizikai és lelki világában. Elsõként az embereknek el kell ismerni a Hunapku nagy erejét, az Isteni mivoltát úgy, mint egy élõlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erõ, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élõlény az Õ erejébõl táplálkozik, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élõlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az õ éltetõ ereje által!

Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tûnnek, el míg a tûzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal. Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belsõ lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átformálni.

(A kilencvenes évek vége óta évente kétszer, januárban és júliusban gyorsul egy egy kicsit a Föld mozgása. A 2009 januári ma már kimondottan érzékelhető volt. A nyári még nem olyan erős. Így aztán a napi 24 óra mar lerövidült 22 és egy negyedre. A negyed órát ez év januárjaiban "tette hozza" az addigi két órahoz. Ezt az ideit - 2009 - mar meg az egészséges emberek is megérezték. Baj volt az egyensúlyukkal; kiejtettek  a kezükből tárgyakat, nem aludtak nyugodtan, tb. Ezért érzi mindenki úgy, hogy nincs elég idő semmire. Mindenki mindig rohan, jobban mint az előtt. Csoda-e ha 24 óra helyett mindenre csupán 21 óra 45 perc áll rendelkezésre ? ? ? - AEJ.)   

Maga a Nap fizikai formája, magnétikus ereje is változáson esik át és ez is elõsegíti a természeti csapásokat, a fizikai és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

 A ciklus végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlõdési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlõdni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

Ez a Profézia megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlõdés útján és ezzel tudjuk csak semlegesítea földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

 A HARMADIK JÖVENDÖLÉS

azokat a gyors fizikai változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.

 

Az elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld geológiai mûködése földrengéseket, szökõárakat fog okozni. A földön az éghajlati változások rekkenõ hõséget jósolnak. Ennek az oka a Nap mûködésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erõsödik és mindehhez az emberek által termelt levegõ szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs esõ, nincs aratás, nincs élelem!

A magas hõmérséklet mindig egy erõs széljárást okoz, és növekedni fognak a hurrikánok is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élõk gazdasági életét fogja megzavarni, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

 

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS

 

beszél arról, hogy a mayák a proféziáikat a csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ ciklusa után. Ennek az orbitája, a ciklusi útja 584  nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk mûködése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek. Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erõsebben észlelhetõk és így nagyobb hatással vannak a földi életre is. Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 elõtt mint "az idõ mely nem idõ"!

Tehát valójában az utolsó 20 év az az idõ, amikor ezek a változások elkezdõdnek, ettõl az idõtõl kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni az elektromagnetikus erõ hatása a földön

.

AZ ÖTÖDIK PRÓFÉZIA

 

az emberek félelmeirõl beszél, azokról, melyek idõ- változást okoznak fizikaitestében, lelkében, vagy a fejlõdésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építetett sok-sok idõn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percrõl a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlõdésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlõdés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

Az Eelektromagnétikus erõk változása igen nagy hatással lesz minden mûszaki megoldásra, korszerû mûszerre, melyek mûködése nemcsak komplikáltabb, hibásabb lehet hanem egyszerûen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet. Különösen a mûholdak, avagy a szatelitek melyekre egyenes hatással van a földi és a földön kívüli magnetikai erôk és napkitörések, az ibolyántúli sugárzás miatt a mûholdak keringését gyorsabbá teszi. A mûholdak hiánya fantáziánkra bízza a földi káosz megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedõlnek, mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget stb. Ezzel a népek fizikai és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy idõben kell megjelennie annak a spirituális útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb energia, élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.

 

A HATODIK PRÓFÉZIA

 

megemlíti annak a üstökösnek a megjelenését, melynek a jövetelérõl már annyi, de annyi hamis mesének tûnõ dolog kering a világ minden részén! Az pl. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.

Sajnos az üstökösök csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét. Sok vallás is beszél errõl az üstökösröl. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint fizikai és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sõt többször már be is csapódtak.

Ismerjük a 65 millió évvel ezelõtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötõje mellett és a becsapódás tere 180 km átmérõjû és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az üstökös becsapódása által haltak ki az õsi óriáshüllõk.

Isaac Newton volt az, aki már technológiai tudományai alapján megállapította azt, hogy egy magnetikus erõ az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval késõbbi idõkben mint a mayák---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idõ szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.

A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott tárgy az lehet igen negatív hatással a földön élõk részére és e veszély alapján nevezték zavaró negatív Istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok misztiszizmusa. Matematikai, csillagászati tudásuk a fizikai jelenségeken keresztül  adta a jövõ ismeretet.

 

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK PRÓFÉZIA.

 

Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA és ennek a valóságos fizikai megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ami szinkronizál, lehetôvé tesz minden élô életet a földön és tudatos átformálódást idéz elö az emberiségben.  Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettõl a meleg, vakító fénytõl, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!

Ez maga már a HUNAPKU új energiája, és ez az erõ lesz az, mely a génláncokat aktiválni fogja két újabb génlánccal és az emberek fizikai testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új EMBER, A GALAKTIKAI EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új Civilizációval egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!

Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bûn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység! Az új VIBRÁCIÓ segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.

Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egy isten híves fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgévé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Galaktikai Alkotó Ember ember lesz!

 Visszaáll  az ősi magiàr-maya kaldeusi papok által tanított KOZMIKUS VALLÁS az ősi papi rendek tanítási módjával, azoknak a tanítóknak a tudásával akik ismertèk a 65-ős gén lánci rendszert avagy ezzel talán rendelkeztek is?  

Itt Mexicóban az első FŐPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a legendák szerint és ez a dátum pontosan megegyezne a mayák nagy 25.920 éves ciklusának a fele az idejével, pontosan azzal az idővel amikor az emberiség belépett a kozmikus éjjelbe és megjelöli a ciklus azon felet amikor az emberiségnek  igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra akik átsegíthették ezen a nehezebb út részén a Földön elő emberiséget,  a Naprendrendszerünk KOZMIKUS ÉJJELEN való ÁTHALADÁSAKOR.  Sok sok kutatás után tudjuk, hogy minden papi kaszt ez idötöl fogva e tudomány hirdetője volt kozmikus ismeretükkel, s egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához ! Ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt. 

 Hosszú kutatói utamon találkoztam még igen sok más,  az amerikai, látszólag tudatlan öshonos népek mai napig nem  értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értéküek mint amit ma màr megfejtettek, megfejtettem. A cél a munka megvan csak idő és energia hiányzik, azaz  kevés az idő mely mèg megadatott a HUNAPKUNAK azzal a kevés energiájával,  mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából!   (Ugyanis, mára a Fold és a központ fekete lyuk a HUNAPKU között teljesen lezárták a bolygók és bolygó rendszerek az onnan árado energiát ! Ez nyílik meg hirtelen 2012 deci. 22.-én tökéletesen eltávozva a központi fekete lyuk, a HUNAPKU és a Nap rendszer közül, és néhány órára közvetlenül éri a Földet a központi hatalmas energia !)

 (ismeretlen forrás)


Végére értünk a Maya 9. hullámnak

A mai nappal befejeződik a maják 9. hulláma, mely 2011. március 9-én kezdődött el és 2011. október 28-án fejeződik be. Ezzel felértünk a maja ciklusokat ábrázoló és az emberi tudatosság szintjeit is szimbolizáló piramis csúcsára. A periódus kezdetekor sokak szerint hatalmas frekvencia-növekedés következett be, amit a minden eddigit felülmúló 9-es erősségű japán földrengés is jelzett, melynek során a Föld tengelye ki is billent.

A héten már érezhető, hogy szüntelenül reng a Föld és erősödtek a rengések, illetve inkább folyamatossá váltak az erősebb lökések. Vajon a 7,6-os törökországi nagy rengést fogja-e követni a japánhoz hasonló még nagyobb lökés, ahogy újabb frekvencia-növekedésre kerül sor ? Ezek természetesen teóriák, de annál érdekesebbek...

A maják nemcsak a múló napok számolásával, elméleti úton mérték az időt. Kiváló csillagászok is voltak. Ismerték az őket körülvevő égboltot és a bolygók mozgását. A klasszikus maja templomok bejáratait tetőzetét, a maja boltívet, és az úgynevezett "fésűdíszt" úgy tájolták, hogy láthassák bizonyos csillagok felkelését, delelését és lenyugvását. Különösen érdekelte őket a Plejádok csillaghalmaza (ez a Fiastyúk), valamint a Merkúr, a Vénusz, a Mars és a Jupiter mozgása. Manapság a tudósok az algebrát hívják segítségül, de ők az eddigi feltárások szerint nem ezt tették. A csillagászati megfigyeléseket kombinálták referencia-táblázatok alkalmazásával, így következtettek a jövőbeli történésekre. Ezek a táblázatok nemcsak az égitestek várt fogyatkozásairól tájékoztatták a papokat, hanem összhangba is hozták azokat a nagy fontosságú 260 napos tzolkin ciklusokkal.

Az ehhez használt táblázataik tehát 11958 napot öleltek át, ami 46 tzolkin-nak felelt meg, és akkor újrakezdődött a ciklus. Ez pontosan 405 holdhónap, ami szintén 11960 nap. Valójában ez a táblázat annyira pontos volt, hogy még a holdhónap hosszát is pontosan, azaz hét másodperc(!) eltéréssel kiszámították. Egy másik adatrendszert is kidolgoztak, aminek segítségével 4500 éveként egyszer egynapos kiegészítéssel módosítani lehetett az első táblázatot, hogy a pontosságát helyreállítsák.
Egy maja naptár, a Tun naptár 9 hullámot, 9 ciklust ír le, melyek egymás után következnek, és az univerzális fejlődés különböző fázisait írják le. Ez az ábrázolás megjelent a 9 lépcsős maja piramisokban is. A hullámok mindegyike 13 egymást követő időszakból (7 "nappalból" és 6 "éjszakából") áll. Ezeknek az időszakoknak az energetikai hatása egy növény fejlődéséhez hasonlítható, mely a mag elvetésétől a terméshozatalig tart. Az egymás után következő hullámok (azaz a "nappalok" és "éjszakák") hossza az előző hullám hosszának 1/20-ad része.

Az első hullám 16.4 milliárd évvel ezelőtt kezdődött, a második 820 millió, a harmadik 41 millió, a negyedik 2 millió, az ötödik pedig 102.000 évvel ezelőtt. A hatodik hullám Kr.e. 3115-ben kezdődött, épp akkor, amikor a Tzolkin naptár szerint a negyedik teremtett világ kezdődött. A hetedik hullám 1775-ben kezdődött, a nyolcadik pedig 1999-ben. A folyamatos rövidülés miatt nyolcadik hullámban már csak 360 nap hosszúságúak a "nappalok" és "éjszakák". A kilencedik hullám 2011. március 9-én kezdődött, ebben a "nappalok" és "éjszakák" hossza már csak 18 nap. A kilencedik hullám 2011. október 28-án ér véget, és nem folytatódik tovább.
A Maja naptár olyan energiákat ír le, amivel magasabb tudatformába lép át az emberiség - állítja Carl Johan Calleman, aki 1979-ben tett először említést a Maja naptár közeledő végéről. Azóta ő az egyetlen tudós, aki bemutatta, hogy a biológia fejlődése, története és a tudatosság szoros összefüggésben van a Maja naptárral.Vizsgálatokat indított a maja naptár természetét illetően, és felfedezett egy eddig ismeretlen értelmezést. Véleménye szerint minden egy úgynevezett kozmikus terv szerint fejlődik és történik. Elmélete szerint a maja naptár az a hiányzó darab, ami lehetővé teszi, hogy lássuk a kapcsolatot a világ dolgai és saját magunk között. Rájött, hogy a kozmikus energiák változásai a maja naptárban is megmutatkoznak, beleértve a változásokat az emberi gondolkodásban és kreativitásban. Szerinte a Maja Naptár leírja a történelmet, az Univerzum eredetét és életét.

Bebizonyosodott, hogy a Maja naptárban leírt kozmikus energiák változásai pontosan megfelelnek a kozmikus történelmi paradigmaváltásoknak, különösen az elmúlt évezred változásainak az emberi gondolkodás és kreativitás területén. Ezenkívül a Maja naptár leírja az energiák kisugárzását a világegyetem központjából, ami meghatározza a tudatosság fejlődését.
Calleman a naptár végének magyarázata helyett inkább azt a tulajdonságát emeli ki, hogy a tudatosság egyre magasabb szintjeire ér fel, és mindez 2011. október 28-án ér tetőfokára. Mivel a tudatosság az emberi létezés egyik legalapvetőbb mértékegysége, ezért elmondható, hogy az emberiség történetének minden vonatkozását befolyásolták a Maja naptár változásai, így a zene, a tánc, a művészet, a műszaki tudományok, a vallás, a gazdaság és sok egyéb területét is.

Ami miatt bizonyosak lehetünk abban, hogy a maja naptárrendszer prófétikus, és egyben tudatos magyarázatát adja az evolúciónak, az nem más, mint az a számos motívum, mely a maja alkotásokban figyelhető meg. Olyan motívumok, amelyek megerősítik, hogy az isteni terv munkája életünk lehetséges értelmét ábrázolják. A maja naptárrendszer legjelentősebb metaforája a kilenc szintes piramis, amelynek minden szintje a tudatosság újabb szintjét jelöli egy-egy hullám, vagy másként nevezve egy-egy alvilág formájában.

Az isteni terv


Egyetlen ókori feljegyzés létezik arról, mi történik a naptár végekor. És ez nem galaktikus összeomlásról, nem a mágneses sarkok váltásáról, és nem az X bolygó eljöveteléről vagy napkitörésekről tudósít. A feljegyzés, amelyet Tortuguero 6 emléknek hívnak, a kilenc szintű piramis istenének eljöveteléről szól. Ami azt jelenti, hogy a naptár szerint tetőzik az egységes tudatosság kilencedik hullámának fejlődése.

A Maja naptár azt tanítja, hogy nincs visszatérés a múltbéli politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekhez. Ez az egyetlen útja annak, hogy új világ szülessék a káoszból. Ez egy vissza nem térő alkalom arra, hogy az emberiség megteremtse a szeretet világát.
Forrás:http://vilaghelyzete.blogspot.com/2011/10/vegere-ertunk-maya-9-hullamnak.html


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 154
Heti: 656
Havi: 4 145
Össz.: 311 416

Látogatottság növelés
Oldal: Maják jóslatai
Szeretet és Ezoterikus írások gyűjteménye - © 2008 - 2020 - szeretet-ezoterika.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »